عجب جنگی

درخواست حذف این مطلب

عجب جنگی

عربستان درخواست حمله به می کند

ترامپ پولش را نقدا می گیرد سپس اعلام حمله میکند

شب حمله سه مرکز هدف حمله را به روسیه اعلام می کند

روسیه هم به اطلاع می دهد

هم آن سه مرکز را تخلیه می کند و پ ند خود را هم آماده می کند

حمله انجام می شود هیچ هم آسیب نمی بیند .

وهمه چیز به خیر و خوشی تمام می شود و ترامپ تاجر به پولش میرسد

khabarnamehfarhangian